Site Overlay

Atelier Dokkum

Op 23 july stean ik op de earste edysje fan Atelier Dokkum. Ik sil op ferskate mominten foardrage, mar jo kinne ek op oanfraach in gedicht beharkje. En fansels kinne jo in sinjearre eksimplaar fan ien fan myn boeken bemachtigje.

Sjoch foar mear ynformaasje oer Atelier Dokkum hjir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes