Site Overlay

Oer de streek

Streekdichter fytst by alle 52 doarpen del

Op freed 2 july stapt Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, yn Dokkum op de fyts om yn 14 dagen troch alle 52 doarpen yn de gemeente te fytsen. Hy sil alle dagen sa’n trije oant fjouwer doarpen oandwaan om sa op 16 july wer yn Dokkum te einigjen.

Foto: Ydwine Scarse

Tigchelaar wol wylst in lang gedicht skriuwe dat de titel ‘Ballade fan Noardeast’ meikriget en hopet dêrby net allinnich ynspiraasje op te dwaan troch de tocht troch de lânsdouwe sels mar ek troch yn ’e kunde te kommen mei de ynwenners fan alle doarpen en de stêd Dokkum. De Streekdichter docht om dy reden ek de oprop oan elkenien om him op te sykjen wannear’t er yn jo doarp komt. It moat sadwaande in gedicht wurde oer de streek, dêr’t de titel fan it projekt weikomt. Tigchelaar hat in soarte fan flipover op syn fytskarke dêr’t elk wat opskriuwe kin dêr’t hy/sy fan fynt dat it yn it gedicht moat. Op Tigchelaar syn webstee, wurdbyld.com, stiet syn rûte en deiplenning, sadat minsken sjen kinne wannear’t er yn hokker doarp is.

It startskot foar de fytstocht wurdt jûn op 2 july om 10:00 oere foar de biblioteek fan Dokkum. Der sil dan ek in optreden fan de foarige Streekdichter, Jankobus Seunnenga, wêze.

Deiplenning

de rûte
2 julyDokkum
Westergeast
De Trieme
Kollumersweach
Sweagerbosk
3 julyFeankleaster
Aldwâld
Kollum
Lytsewâld
4 julyBoerum
Warfstermûne
Mûntsjesyl
De Pomp
5 julyIngwierrum
Ie
Eastrum
Jouswier
6 julyDe Skâns
Eanjum
Moarre
Ljussens
7 julyEasternijtsjerk
Peazens
Moddergat
Nes
Wierum
8 julyTernaard
Holwert
Blije
Hegebeintum
9 julyrêstdei
10 julyFerwert
Marrum
Hallum
Wânswert
11 julyBurdaard
Jannum
Reitsum
Ginnum
12 julyJislum
Lichtaard
Raard
Waaksens
13 julyBrantgum
Foudgum
Boarnwert
De Lytse Jouwer
14 julyHantum
Hantumhuzen
Hantumerútbuorren
15 julyNijewier
Mitselwier
Wetsens
Ealsum
16 julyDokkum

Copyright © 2024 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes