Site Overlay

Nijsberjochten

3 augutus 2022 – Streekdichter op pad met tegelpoëzie

Nieuwe Dockumer Courant, 3 augustus 2022

24 maaie 2022 – It Literêr Sirkwy yn Burdaard

Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 24 maaie 2022

8 febrewaris 2022 – Grutte Gedichtejûn

Nieuwsblad Noord-Oost Friesland, 8 febrewaris 2022

25 jannewaris 2022 – Poëzywike

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 25 jannewaris 2022

8 septimber 2021 – Ebenhaëzer

Nieuwe Dockumer Courant, 14 septimber 2021

1 septimber 2021 – Ebenhaëzer

Nieuwe Dockumer Courant, 1 septimber 2021

28 july 2021 – Atelier Dokkum

Nieuwe Dockumer Courant, 28 july 2021

20 july 2021 – Streektaalwurkgroep

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 20 july 2020

20 july 2021 – Oer de Streek

Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 20 july 2021

7 july 2021 – Oer de Streek

Nieuwe Dockumer Courant, 7 july 2021

12 maaie 2021 – FERSpraat

Nieuwe Dockumer Courant, 12 maaie 2021

17 maart 2021 – Streekdichter skriuwt nije roman

Nieuwe Dockumer Courant, 17 maart 2021

10 maart 2021 – Dûbelynterview yn ‘De Westereender’

De Westereender, 10 maart 2021
De Westereender, 10 maart 2021

27 jannewaris 2021 – Ynauguraasje

Foto: Koos Scherjon

Sûnt juster mei ik mysels Streekdichter fan Noardeast-Fryslân neame. Ik haw it stokje oerdroegen krigen fan Jankobus Seunnenga. It amt fan Streekdichter beklaai ik twa jier en hoopje yn dy twa jier in soad poëzy te skriuwen en de poëzy nei de minsken te bringen. Om dy reden bin ik drekst mei it projekt ‘Merkgedicht’ úteinsetten. Alle lêste woansdeis fan ’e moanne rin ik mei in sandwichboerd mei dêrop in gedicht op ‘e merk fan Dokkum.

RTV NOF hat in koart fideoferslach makke.

De gedichten dy’t ik skriuw wurde publisearre yn de Nieuwe Dockumer Courant.

19 jannewaris 2021 – Fraachpetear yn Nieuwsblad NOF

Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 19 jannewaris 2021
Copyright © 2024 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes