Site Overlay

Nijsberjochten

12 maaie 2021 – FERSpraat

Nieuwe Dockumer Courant, 12 maaie 2021

17 maart 2021 – Streekdichter skriuwt nije roman

Nieuwe Dockumer Courant, 17 maart 2021

10 maart 2021 – Dûbelynterview yn ‘De Westereender’

De Westereender, 10 maart 2021
De Westereender, 10 maart 2021

27 jannewaris 2021 – Ynauguraasje

Foto: Koos Scherjon

Sûnt juster mei ik mysels Streekdichter fan Noardeast-Fryslân neame. Ik haw it stokje oerdroegen krigen fan Jankobus Seunnenga. It amt fan Streekdichter beklaai ik twa jier en hoopje yn dy twa jier in soad poëzy te skriuwen en de poëzy nei de minsken te bringen. Om dy reden bin ik drekst mei it projekt ‘Merkgedicht’ úteinsetten. Alle lêste woansdeis fan ’e moanne rin ik mei in sandwichboerd mei dêrop in gedicht op ‘e merk fan Dokkum.

RTV NOF hat in koart fideoferslach makke.

De gedichten dy’t ik skriuw wurde publisearre yn de Nieuwe Dockumer Courant.

19 jannewaris 2021 – Fraachpetear yn Nieuwsblad NOF

Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 19 jannewaris 2021
Copyright © 2021 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes