Site Overlay

Merkgedicht

Juster wer in moaie middei mei in bytsje rein yn Dokkum op ‘e merk. Immen dy’t yn ûnferfalske Dokkumersk sei dat ik ‘niet ferklúme must’. No dat foel genôch ta, want de sinne wie der ek gauris by.

Foto: Sjoerd Hania
Copyright © 2023 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes