Site Overlay

Sjuery D.A. Tammingapriis

It is my in eare en in deugd op sit te hawwen yn ‘e sjuery foar de D.A. Tammingapriis (dy’t iksels yn 2017 foar ‘leech hert yn nij jek’ ûntfongen haw). Yn ‘e mande mei Teake Oppewal en Janneke Spoelstra binne wy drok dwaande mei it lêzen, hifkjen en bepraten fan ‘e kânshawwers. Klik hjir foar mear ynformaasje.

Tamminga, Douwe Annes
Copyright © 2023 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes