Site Overlay

Merkgedicht

Juster stie ik wer op ‘e merk. It wie wakker min waar, mar minsken binne der altiten wol en sadwaande krij ik altiten wol reaksjes. Opfallend wie dat in soad minsken tochten dat it Frysk wie, wylst it fansels Kollumerlânsk is. It gedicht is fan Ype Douma.

Foto: Geart Tigchelaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes