Site Overlay

Twa besprekken ‘Om’

Lid fan it Afûk-boekepanel Irene hat op de webside fan heit&mem op 23 maart in besprek skreaun oer Om. Lês it besprek hjir.

“In prima boek om te lêzen yn in frij wykein of de fakânsje.”

Irene op heit&mem fan 23 maart 2021

Pytrik de Groot stie mei in koart besprekje yn de bylage ‘Sneon en Snein’ fan de Ljouwerter Krante fan 3 april 2021.

Ljouwerter Krante, 3 april 2021
Copyright © 2023 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes