Site Overlay

Gedicht ‘De sânbak’ animearre

It gedicht ‘De sânbak’ út de bondel Ommers (Hispel, 2020) is animearre troch René Adema foar it projekt Picture Poems. It risseltaat mei der wêze!

Copyright © 2024 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes