Site Overlay

Merkgedicht

Juster op ‘e merk wer in soad oanspraak. Minsken dy’t it fers wat negatyf fûnen en dy’t harren ôffregen oft ik net wat betters te dwaan hie. Wat soe ik oars dwaan moatte as de poëzy promoatsje en sa mei minsken yn petear komme?

Foto: Sjoerd Hania
Copyright © 2024 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes